Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Realizator projektu: Powiat Człuchowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie.


Termin realizacji: 03 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz świadomości i umiejętności społeczno-kulturalnych uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego w Człuchowie poprzez organizację i prowadzenie bezpłatnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

DZIAŁANIA PROJEKTU

Działania odbywać się będą w dni powszednie i/lub soboty po planowych zajęciach dydaktycznych. Aby umożliwić wszystkim chętnym osobom udział w  działaniach projektowych założono dwukrotną rekrutację do Projektu:

 • w styczniu 2011 r, - zajęcia dla osób z listy zasadniczej odbywać się będą w okresie od I’2011 do XII’2011
 • w styczniu 2012 r, - zajęcia dla osób z listy zasadniczej odbywać się będą w okresie od I’2012 do XII’2012
 • wyjątkiem są osoby z klas trzecich - dla nich zajęcia kończą się pod koniec kwietnia odpowiednio 2011 roku lub 2012 roku.

Uczniowie i uczennice będą mogli uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki będą mogli skorzystać z następujących darmowych zajęć:

I. Zajęcia dla chcących zdać bez problemu egzamin maturalny i poszerzyć swoją wiedzę (koła przedmiotowe) oraz zajęcia dla osób mających problemy z nauką (zajęcia wyrównawcze). Większość proponowanych zajęć obejmuje także wycieczki edukacyjne oraz wyjazdy  z zapewnionym darmowym wyżywieniem, transportem i biletami wstępu:

 • z matematyki,
 • z języków obcych: j. angielskiego i j. niemieckiego,
 • z fizyki,
 • z informatyki: grafika komputerowa oraz analiza i prezentacja danych,
 • z biologii,
 • z chemii,
 • z geografii,
 • z historii,
 • z języka polskiego

II. Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 • kurs tańca,
 • zajęcia z fitness i aerobiku,
 • piłka koszykowa z wyjazdami na mecze ligowe,
 • piłka siatkowa z wyjazdami na mecze ligowe,
 • warsztaty kabaretowo-teatralne

III. Warsztaty z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego przygotowujące do:

 • świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym wykorzystującym nowe technologie;
 • zatrudnienia po ukończeniu szkoły w warunkach innowacyjnej gospodarki rynkowej;
 • darmowe wyjazdy na targi edukacyjne i Bałtycki Festiwal Nauki

IV. Warsztaty propagujące zdrowy styl życia uczniów i uczennic, wolny od wszelkich używek; prowadzone przez specjalistów: pedagoga, psychologa, inspektora ds. patologii, funkcjonariusza policji. Warsztaty obejmują także wyjazdy do "Eko-Szkoły Życia" w Wandzinie, organizację programów profilaktycznych i koncertu profilaktycznego

 

Oprócz tego:

 • przeprowadzone zostaną Warsztaty dziennikarskie, Warsztaty z Technik pamięci oraz Warsztaty z Nielinearnego notowania
 • zakupiony zostanie sprzęt multimedialny i materiały dydaktyczne do sal przedmiotowych,
 • doposażona zostanie biblioteka szkolna
 • zmodernizowana zostanie sala audio-wizualna,
 • utworzona zostanie nowa sala fitness z lustrami
 
Z naszej galerii
l12.jpg
Biuro Projektu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stefana Czarnieckiego
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


ul. Kusocińskiego 1
77-300 Człuchów
tel/fax  59/ 83 42 407
e-mail: loczluchow@onet.eu

Plakat i ulotka Projektu