Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL „NIE ZOSTANĘ W TYLE!” projektodawca zobowiązany jest do wypełniania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (UMWP Gdańsk) elektronicznego zestawienia danych o uczestnikach projektu.

Pracownikiem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu, na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez dyrektora szkoły, jest Koordynator Projektu - mgr Anna Beata Bernacka.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym PEFS 2007 dla PO KL.

Dane osobowe przetwarzane będą przy wykorzystaniu Formularza PEFS 2007 dla PO KL. Informacje zbierane w bazie umożliwiają m.in. dotarcie do uczestników i uczestniczek projektu (zarówno osób, jak i instytucji) i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie efektywności wsparcia udzielanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Ponieważ w bazie PEFS zbierane są dane osobowe uczestników i uczestniczek projektu objęte ochroną na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zatem

warunkiem uczestnictwa danej osoby w projekcie jest wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

W bazie nie są zbierane tzw. dane wrażliwe, tj. dotyczące np. stopnia niepełnosprawności, pochodzenia rasowego lub etnicznego, wyznania religijnego, stanu zdrowia, nałogów, etc.

Odrębny przypadek stanowi sytuacja, w której wsparcie realizowane jest na rzecz osób poniżej 18 roku życia. W takim przypadku zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna zostać podpisana przez przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego osoby bezpośrednio objętej wsparciem.

pobierz Wzór oświadczenia uczestnika i uczestniczki projektu/rodzica (prawnego opiekuna) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Przetwarzanie zbioru danych osobowych oraz jego zabezpieczenie w ramach projektu zgodne jest z art. 36-39 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)
 
Z naszej galerii
l2.jpg
Biuro Projektu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stefana Czarnieckiego
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


ul. Kusocińskiego 1
77-300 Człuchów
tel/fax  59/ 83 42 407
e-mail: loczluchow@onet.eu

Plakat i ulotka Projektu